/, Tigrinya/Tigrinya: ZuFlucht Lebenshilfe

Tigrinya: ZuFlucht Lebenshilfe

እዚ ፕሮጀክት Lebenshilfe Hamburg ንስንክልና ዘለዎም ስደተኛታት፡ ወለዶምን፡ ቤተ-ሰቦምን ዝዓለመ እዩ።

ዕላማና ድማ ህዝባዊ ተሳታፍነት ካብ ስደተኛታትን ንስደተኛታትን ንምድጋፍን ንምድንፋዕን እዩ። በዚ መሰረት ድማ እዞም ሰባትን ስድራቤቶምን እቲ ዝሓሸ ክንክን ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንክ ኣብዛ ጋሻ ሃገር ንኽረኽቡ እዩ።

Von |2017-09-27T12:57:30+00:0007.09.2017|