Tigrinya: ZuFlucht Lebenshilfe

እዚ ፕሮጀክት Lebenshilfe Hamburg ንስንክልና ዘለዎም ስደተኛታት፡ ወለዶምን፡ ቤተ-ሰቦምን ዝዓለመ እዩ። ዕላማና ድማ ህዝባዊ ተሳታፍነት ካብ ስደተኛታትን ንስደተኛታትን ንምድጋፍን ንምድንፋዕን እዩ። በዚ መሰረት ድማ እዞም ሰባትን ስድራቤቶምን እቲ ዝሓሸ ክንክን ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንክ ኣብዛ ጋሻ ሃገር ንኽረኽቡ እዩ። ZuFlucht Lebenshilfe Lebenshilfe Hamburg Stresemannstraße 163 22769 Hamburg Ines [...]