پروژ هٔ ZuFlucht Lebenshilfe هامبورگ ؤیژ هٔ پٔناهجویان دٔچار مٔعلولیت، ؤالدین ؤ خٔانوادههای آٔنان

هدف ما افزایش و ارتقاء انگیزهٔ مشارکت مدنی برای پناهجویان است، تا حتیالامکان از خدمات بهداشتی و اجتماعی در این کشور برخوردار