پروژ هٔ ZuFlucht Lebenshilfe هامبورگ ؤیژ هٔ پٔناهجویان دٔچار مٔعلولیت، ؤالدین ؤ خٔانوادههای آٔنان

هدف ما افزایش و ارتقاء انگیزهٔ مشارکت مدنی برای پناهجویان است، تا حتیالامکان از خدمات بهداشتی و اجتماعی در این کشور برخوردار

ZuFlucht Lebenshilfe

Lebenshilfe Hamburg

Stresemannstraße 163
22769 Hamburg

Ines Schwarzarius

ines.schwarzarius@lhhh.de

(040) 689 433-18

Gesa Müller

gesa.mueller@lhhh.de

(040) 689 433-19