/, Infomaterial/Farsi: ZuFlucht Lebenshilfe کمک به زندگی برای پناهجویان

Farsi: ZuFlucht Lebenshilfe کمک به زندگی برای پناهجویان

پروژ هٔ ZuFlucht Lebenshilfe هامبورگ ؤیژ هٔ پٔناهجویان دٔچار مٔعلولیت، ؤالدین ؤ خٔانوادههای آٔنان

هدف ما افزایش و ارتقاء انگیزهٔ مشارکت مدنی برای پناهجویان است، تا حتیالامکان از خدمات بهداشتی و اجتماعی در این کشور برخوردار

Von |2017-09-27T12:57:43+00:0023.08.2017|