پروژ هٔ ZuFlucht Lebenshilfe هامبورگ ؤیژ هٔ پٔناهجویان دٔچار مٔعلولیت، ؤالدین ؤ خٔانوادههای آٔنان

هدف ما افزایش و ارتقاء انگیزهٔ مشارکت مدنی برای پناهجویان است، تا حتیالامکان از خدمات بهداشتی و اجتماعی در این کشور برخوردار

ZuFlucht Lebenshilfe

Lebenshilfe Hamburg
Stresemannstraße 163
22769 Hamburg

Emna Lourimi
Emna.Lourimi@LHHH.de
01590 42 45 167

Melissa Blohm
Melissa.Blohm@LHHH.de
01590 42 45 166

Karim Binder
Abdulkarim.Shkees@LHHH.de
01590 42 45 159

Sabine Köhler
Sabine.Koehler@LHHH.de
01590 42 45 121